Historie

Vážení čtenáři,

přijměte naše pozvání na cestu proti času. Na výlet do míst, kde dnes žijeme. Do krásného kraje uprostřed Evropy. Půjdeme světem, pro který má naše mateřština přelíbezné pojmenování: Domov, vlast.

Nemohu jinač, než že se na začátku musím zmínit o založení Pamětní knihy obce Žlebské Chvalovice. I když první zmíňka o naší obci je z roku 1391, kdy náležela Janu z Chvalovic, který tehdy prodal některé své majetky komendě řádu německých rytířů v Drobovicích, další majitelé nejsou známi. Až teprve v roce 1533 je jako majitel Chvalovic, které tehdy byly již příslušenstvím lichnického panství, doložen Zdeněk Trčka z Lípy. V roce 1543 koupil Chvalovice od Jana mladšího Trčky z Lípy majitel žlebského panství Kuneš Bohdanecký z Hodkova. S tímto panstvím zůstaly Chvalovice spojeny až do konce feudálního období. A proto také v 19. století dostaly rozlišovací přívlastek Žlebské.

Tvrz ve Žlebských Chvalovicích se sice v písemných pramenech nepřipomíná, ale o její existenci svědčí tvrziště, které je v podobě několika terénních vln zachováno v zahradě domu č.p. 11. Tvrz byla chráněna soustavou rybníků, jejich hráze však již byly do značné míry rozvezeny. 

V roce 1930 ze dne 5. července usnesením obecního zastupitelstva byl ustanoven prvním zapisovatelem pan Václav Šindelář domkař ze Žlebských Chvalovic č.p. 48. Kniha tato obsahuje 396 listů mimo vpředu dvou listů polohopisného plánu obce a jednoho listu titulního. V této knize se začalo psáti 1. ledna 1931. Tehdejším starostou obce byl Jan Kutílek. "Tato pamětní kniha byla od 25. června 1939 do 9. července 1939 vystavena na obecním úřadě k veřejnému nahlédnutí." Zapsáno 10. července 1939 starostou Janem Kutílkem. V tomto roce byla pamětní kniha na rozkaz říšského protektora odevzdána na Okresní úřad a vrácena byla 23. ledna 1946 státním archívem obci zpět. Obecnímu kronikáři byla předána 26.ledna 1946. Za místní národní výbor Horálek Karel, předseda.

Jako další kronikář v naší obci byl ustanoven místním národním výborem 15. října 1947 pan František Kutílek č.p. 80, který tuto funkci vykonával do roku 1957.

Ve volbách  do národního výboru v roce 1954 byl zvolen předsedou Karel Spěvák. 

Dalším zapisovatelem do pamětní knihy byl určen pan František Hercík ze Žlebské Lhotky, který se přistěhoval do domku po Karlu Čechovi. Na doporučení místní organizace komunitické strany Československa, byl pověřen místním národním výborem dne 17. ledna1958 vedením kroniky v naší obci. "Tuto pamětní knihu jsem převzal osobně dne 17. ledna 1958 z ruky předsedy MNV soudruha Josefa Horálka č.p. 63 po předchozím kronikáři Františku Kutílkovi č.p. 80. Zápisy jsem začal psát 20.ledna 1958."

V roce 1959 ukončil kronikář František Hercík psaní z důvodu nemoci a pozdějšího úmrtí.

A tím nastaly pro tuto knihu smutné dny. Do roku 1994 v ní nepřibyl ani jediný řádek.

Mezi tím v roce 1976, byla naše obec přiřazena ke střediskové obci Ronov a byl zřízen občanský výbor.

V roce 1965 byl předsedou místního národního výboru pan Josef Žďárský č.p. 24.

Dne 18. února 1982 byl podán návrh na dopsání kroniky paní Marií Polákovou č.p. 3, ale nikdy k tomu nedošlo.

V roce 1986 byl zvolen nový občanský výbor v čele s předsedou Jiřím Horálkem č.p.83.

V roce 1994 byla pamětní kniha předána paní Zdeně Paulinové rozené Macháčkové, která za vydatné pomoci svého tatínka , v té době starosty obce, dopsala pamětní knihu a pak pokračovali v jejím psaní až do 31. prosince 2006.

Tuto práci ukončily z toho důvodu, že se pan František Macháček  rozhodl již do nadcházejícího volebního období nekandidovat do obecního zastupitelstva. Pro vedení knihy již nebylo dostatek informací o správě obce a dění v obci.

Kniha byla předána novému zastupitelstvu. Novým kronikářem se stal dle našich informací pan Krejča a zda pokračuje ve vedení kroniky mi není známo.